حسابداری فروشگاهی تجارت 2 - کد کالا : 950101809

حسابداری فروشگاهی تجارت 2

حسابداری شامل : ثبت تعاریف پایه اعم از مشتری ، درآمد ، برداشت ، هزینه ، تنخواه گردان ، دارائیهای ثابت ، معرفی کدهای کل ، معین و تفضیلی موجودی صندوق اول دوره، عملیات دریافت و پرداخت نقدی با سند اتومات. قيمت :50,000 تومان
مقایسه محصولات
حسابداری فروشگاهی تجارت 2 حسابداری فروشگاهی تجارت 2

حسابداری شامل : ثبت تعاریف پایه اعم از مشتری ، درآمد ، برداشت ، هزینه ، تنخواه گردان ، دارائیهای ثابت ، معرفی کدهای کل ، معین و تفضیلی موجودی صندوق اول دوره، عملیات دریافت و پرداخت نقدی با سند اتومات.
انبار شامل : نامحدود ، حواله کالا ، موجودی ابتدا و انتها کالا ، کاردکـس کالا  ...
ثبت دریافت و پرداخت وجه نقد به طرف حساب ها ،صدور سند دستی به طرف حساب ها و کدهایی که بصورت دستی توسط خود کاربر تعریف شده اند  ...
بانک و چک شامل : تعریف حساب های بانکی و ثبت دسته چک ، دریافت و پرداخت چک شخصی و چک های متفرقه به طرف حساب ها
عملیات چک شامل : وصول نقدی چک ، در جریان وصول ، وصول از طریق بانک ، واگذاری به مشتری ، برگشت چک ، ابطال و چاپ رسید ، چک امانی ...

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.